Laatu & ympäristö

Monet asiakkaamme vaativat toimittajaa osallistumaan aktiivisesti ympäristötyöhön. Tämän ja yleisten ympäristöongelmien vuoksi haluamme harjoittaa toimintaamme tavalla, joka tarjoaa mahdollisuuksia ympäristövaikutuksemme pienentämiseen.

Miljö, hållbarhet och ansvar

Tools Finland Oy:n ympäristötyö

Jotta voimme ylläpitää ja organisoida ympäristötyötämme, olemme ottaneet käyttöön niin kutsutun ympäristönhallintajärjestelmän kansainvälisen ISO 14001 -standardin mukaisesti. Ulkopuolinen taho on sertifioinut ympäristötyömme vuodesta 2003 lähtien.

Ympäristötyömme perustuu ympäristökäytäntöömme. Käytännön ohjeet konkretisoituvat rutiineissamme ja toiminnoissamme.
Järjestämme kerran vuodessa ympäristötarkastuksen, jotta voimme valvoa prosessiemme ja tuotteidemme vaikutusta ympäristöön. Ympäristöohjelmamme määräytyy tämän tarkastuksen pohjalta. Ympäristöohjelman sisältö käsittää ympäristötavoitteemme,
projektista vastaavan henkilön sekä aikataulun, jonka puitteissa tavoitteet pyritään saavuttamaan. Ympäristöohjelmaa seurataan jatkuvasti.

Suurin osa työntekijöistämme on osallistunut perusympäristökoulutukseen. Sen avulla varmistamme, että he ymmärtävät ympäristöasioiden tärkeyden yritystoiminnallemme.

Laatu ja ympäristökäytäntö

Tools Finland Oy (Grolls) kehittää, valmistaa ja toimittaa markkinoille työvaatteita ja henkilönsuojaimia. On tärkeää, että Tools Finland Oy antaa asiakkaille jatkuvasti selkeän viestin. Viesti käsittää yrityksen, tuotteet, yrityksen periaatteet ja sen, mitä asiakkailla on oikeus odottaa yritykseltämme.

 • Yrityksemme edustaa laatua sanan perimmäisessä merkityksessä.
 • Grolls pyrkii tunnollisen kansalaisen tavoin harjoittamaan ympäristön kannalta kestävää toimintaa. Otamme aktiivisen vastuun tuotteistamme. Noudatamme kaikkia lakeja, määräyksiä ja muita asetuksia.
 • Laatu- ja ympäristöjärjestelmämme avulla varmistamme toimittamiemme palveluiden ja tuotteiden asianmukaisen laadun. Yritysjohto vastaa asianmukaisten resurssien järjestämisestä ympäristöjärjestelmän laadun kehittämistä ja ylläpitämistä varten.
 • On tärkeää, että valitsemme kilpailukykyisiä materiaaleja ja tuotteita, jotka ovat jo valmiiksi tuotekehitysvaiheessa, jotta vähennämme ympäristövaikutusta viranomaisten määräysten mukaisesti, ja esitämme asiaan kuuluvia ympäristövaatimuksia alihankkijoillemme ja seuraamme niiden täyttämistä. Toimimme ennakoivasti ja järjestelmällisesti pienentääksemme ympäristövaikutuksia, joita voi syntyä tuotteidemme tuotannon, pakkauksen, jakelun, käytön ja loppukäsittelyn yhteydessä.
 • Sisäisessä laatu- ja ympäristötyössä pyrimme mitattavissa oleviin tavoitteisiin. Tavoitteita seurataan ja tarkistetaan jatkuvasti toiminnan parantamiseksi.
 • Työntekijöidemme asiantuntemus, hyvinvointi ja osallistuminen ovat menestyksemme edellytyksiä.

Grolls vaikutus ympäristöön

Yrityksen tärkein ympäristövaikutus muodostuu tuotteista asiakkaan käytettyä niitä, raaka-aineiden kuljetuksesta ja valmiista tuotteista.
Grolls tuottaa markkinoille vuosittain suuren määrän tuotteita (noin 8 000 tonnia). Kulutuksen jälkeen tuotteista tulee vähitellen jätettä. Tällöin on tärkeää, että tuotteistamme ei vapaudu ympäristölle haitallisia aineita.
Henkilönsuojaintemme kohdalla olemme tarkistaneet ympäristövaatimuksemme viidentoista suurimman toimittajamme kanssa. Kemikaalien sisältö täyttää vaatimuksemme Grollsin kemikaaliluettelon mukaisesti.
Suurin osa valmistamiemme työvaatteiden tekstiileistä ja varusteista täyttävät Öko-Tex 100 -standardin. Se on tekstiilituotteiden ja varusteiden sosiaaliekologisuusmerkintä, jonka avulla pyritään välttämään tuotteiden käyttöön liittyvät terveysongelmat.
Monet tuotteemme ovat monimutkaisia ja sisältävät useita eri materiaaleja. Työkengät voivat sisältää esimerkiksi kangasta, erilaisia muoveja, nahkaa, metallia ja liimaa. Kaikkien mahdollisten materiaalien erottaminen ei ole käytännössä mahdollista. Usein paras vaihtoehto tällaisten tuotteiden käsittelyyn on niiden lajittelu energiajätteeksi.

Kuljetuksista aiheutuu suuri ympäristövaikutus fossiilisten polttoaineiden ja pakokaasujen vuoksi. Pakokaasut sisältävät kasvihuonekaasuja ja hapottavia aineita. Suurin vaikutus ympäristöön aiheutuu tuotteiden kuljettamisesta kotimaisille asiakkaillemme. Vuosittain tuotteiden yhteenlaskettu matka tehtaalta kuluttajille vastaa reilua 373 000 tonnikilometriä. Huolintaliikkeemme tekevät aktiivisesti työtä ympäristökysymysten parissa, ja ympäristönkäsittelyjärjestelmät on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti.
Lajittelemme yrityksemme tuottamat jätteet. Lajittelemme mm. kotitalousjätteet, aaltopahvit, pehmeät muovit, puun ja keräyspaperin, tekstiilit, loisteputket, palamattomat materiaalit, elektroniikan sekä akut ja paristot. Jätteet käsitellään ympäristöystävällisesti kierrättämällä tai polttamalla ne energiantuotantolaitoksessa.
Alihankkijat vastaavat vaarallisten aineiden käsittelystä ja poistamisesta.

Sosiaalinen vastuu

Tools Finland Oy välittää ihmisistä ja ympäristöstä, jota tuotteiden toimitus- ja tuotantoketju koskettaa. Pyrimme toteuttamaan työvaatteiden ja muiden tuotteidemme tuotannon hyväksyttävissä olosuhteissa. Vuonna 2008 Grolls liittyi BSCI:hin (Business Social Compliance Initiative), joka on eurooppalaisten yritysten yhteisesti kehittämä malli sosiaalisen vastuun valvontaan.
BSCI-malli perustuu työntekijöiden oikeuksia suojaaviin ILO-sopimuksiin, YK:n ihmisoikeussopimuksiin, OECD:n ohjeisiin monikansallisille yrityksille ja YK:n Global Compact -aloitteeseen. Se kattaa seuraavat keskeiset osa-alueet:

 1. yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin

 2. syrjinnän kieltäminen

 3. lapsityön kieltäminen

 4. pakkotyön kieltäminen

 5. hyvitys ja palkka

 6. työaika

 7. työpaikan hyvinvointi ja turvallisuus

 8. ympäristö

 9. ja turvallisuusongelmat

 10. sosiaalista vastuuta käsittelevän käytännön käyttöönotto

 11. lahjontaa ja korruptiota käsittelevän käytännön luominen.

Haluatko lisätietoja BSCI-työmenetelmästä ja eettisistä ohjeista? Käy BSCI:n kotisivuilla osoitteessa www.bsci-eu.com.